IOTstack – převod z old-menu na master

Vzhledem k faktu, že stabilita master vývojové větve již pokročila a že výhody převážily, je vhodné přejít ze stávajícího old-menu na hlavní větev. V tomto návodu si nastíníme, jak to udělat.

Stav doposud byl takový, že se doporučovalo u IOTstack využít tzv. old-menu branch, což znamená jiné vývojové větvi, než je ta hlavní (nazvaná master branch nebo též pouze master, případně v komunitě okolo IOTstack jako new-menu). Pro účely tohoto článku se bude jako rozlišení jednotlivých větví používat označení old-menu a master.


Trocha teorie do začátku

Předem návodu je třeba říci, že celý výsledný stack je de-facto pouze o jediném souboru docker-compose.yml, ve kterém jsou definice jednotlivých služeb/programů. Toto je zásadní informace, kterou je nutné pochopit, před započetím všech úkonů.

Tento soubor je generován přes skript menu.sh, který dle nastavené vývojové větve používá různý obsah výchozích adresářů (typicky /.templates/ – šablony a následně i třeba /services/, kde byly uloženy například provozní proměnné). Respektive v old-menu právě používal provozní proměnné z podadresáře /services/, kde je načítal ze souborů s koncovkou .env.

Základním rozdílem mezi starou a novou vývojovou větví je ten, že se používají striktnější formu zápisu, nepoužívají se již .env soubory, ale veškeré definice proměnných je přímo v docker-compose.yml souboru, stejně jako definice sítí (rozdílné rozsahy IP, IP bran, DNS, apod.).

Nyní již pojďme ke konkrétním změnám.


Od teorie k praxi

Jak již bylo řečeno v předchozí sekci, vše je pro stávající uživatele pouze o souboru docker-compose.yml. Tedy si jej zazálohujeme a z adresáře /IOTstacku/ jej můžeme smazat.

Nyní změníme branch z old-menu na master příkazy:

cd ~/IOTstack/ 
git checkout .
git checkout master
git pull

Tímto by se měl změnit branch na master, což můžeme ověřit příkazem git branch (měl by vrátit hodnotu * master).

Pokud chceme přesně zjistit, co je potřeba kde změnit a chceme se v tom vrtat, pokračujeme ve čtení dalšího odstavce, pokud to někoho nezajímá a chce mít hned hotovo, přeskočí odstavec s generováním souboru a inspiruje se u mého vzorového souboru, který si porovná se svým a upraví dle mého (včetně sekce networks).

Spustíme tedy ./menu.sh a necháme si přes Build stack vygenerovat znovu docker-compose.yml, stejně jako „tenkrát poprvé„. Následně můžeme soubory porovnat a podívat se na změny v konkrétních sekcích a tyto aplikovat ve svém původním souboru.

Základním novým požadavkem je počet mezer. Zapamatujte si, že základní schéma, tvořící stromovou strukturu, je vždy X+2, kdy výchozí X je 2. Tedy první definice sekce je odsazená o dvě mezery, její podvolby o 2+2, tedy 4 mezery. Takto to pokračuje dále. Nelze používat žádné TABulátory, pouze mezery!

Sekci network: můžete nechat dole souboru jak je, tu zatím běžně nevyužijeme.

Nakonec jen upravený soubor nahrajeme zpět do původního umístění v RPi a jen dáme příkaz DOWN na vypnutí stacku a následně UP pro jeho znovusestavení.

Tímto máme celou migraci na master hotovou.


Vzorový docker-compose.yml, který používám

Pokud byste se chtěli inspirovat konkrétními sekcemi, jak je mám řešené já, přidávám obsah svého souboru. Klidně si celé sekce můžete vykopírovat a použít. Případně si jej stáhnout celý a ty co nepotřebujete zakomentovat/smazat:

version: '3.6'

services:

 nodered:
  container_name: nodered
  build: ./services/nodered/.
  restart: unless-stopped
  environment:
   - TZ=Europe/Prague
#  ports:
#   - "1880:1880"
  volumes:
   - ./volumes/nodered/data:/data
   - ./volumes/nodered/ssh:/root/.ssh
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
   - /var/run/dbus/system_bus_socket:/var/run/dbus/system_bus_socket
  user: "0"
  devices:
   - "/dev/ttyAMA0:/dev/ttyAMA0"
   - "/dev/vcio:/dev/vcio"
   - "/dev/gpiomem:/dev/gpiomem"
  network_mode: host

 deconz:
  image: deconzcommunity/deconz:latest
  container_name: deconz
  restart: unless-stopped
  ports:
   - "8090:80"
   - "443:443"
   - "5901:5900"
  volumes:
   - ./volumes/deconz:/opt/deCONZ
  devices:
   #ConBee II:
   - /dev/ttyACM0
  environment:
   - DECONZ_VNC_MODE=1
   - DECONZ_VNC_PASSWORD=tajneheslo
   - DEBUG_INFO=1
   - DEBUG_APS=0
   - DEBUG_ZCL=0
   - DEBUG_ZDP=0
   - DEBUG_OTAU=0
   - TZ=Europe/Prague

 portainer-ce:
  container_name: portainer-ce
  image: portainer/portainer-ce
  restart: unless-stopped
  ports:
   - "8000:8000"
   - "9000:9000"
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
   - ./volumes/portainer-ce/data:/data

 influxdb:
  container_name: influxdb
  image: "influxdb:1.8"
  restart: unless-stopped
  ports:
   - "8086:8086"
   - "8083:8083"
  environment:
   - TZ=Europe/Prague
   - INFLUXDB_HTTP_FLUX_ENABLED=false
   - INFLUXDB_REPORTING_DISABLED=false
   - INFLUXDB_HTTP_AUTH_ENABLED=false
   - INFLUXDB_USER=tajnyuzivatel
   - INFLUXDB_USER_PASSWORD=tajneheslo
   - INFLUXDB_UDP_ENABLED=false
   - INFLUXDB_UDP_BIND_ADDRESS=0.0.0.0:8086
   - INFLUXDB_UDP_DATABASE=udp
  volumes:
   - ./volumes/influxdb/data:/var/lib/influxdb
   - ./backups/influxdb/db:/var/lib/influxdb/backup
  healthcheck:
   test: ["CMD", "curl", "http://localhost:8086"]
   interval: 30s
   timeout: 10s
   retries: 3
   start_period: 30s
 grafana:
  container_name: grafana
  image: grafana/grafana:latest
  restart: unless-stopped
  ports:
   - "3000:3000"
  environment:
   - TZ=Europe/Prague
   - GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana
   - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana   - GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_HOUR=DD/MM HH:mm
   - GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_DAY=DD/MM  volumes:
   - ./volumes/grafana/data:/var/lib/grafana
   - ./volumes/grafana/log:/var/log/grafana
  user: "0"
  healthcheck:
   test: ["CMD", "wget", "-O", "/dev/null", "http://localhost:3000"]
   interval: 30s
   timeout: 10s
   retries: 3
   start_period: 30s

 mosquitto:
  container_name: mosquitto
  build: ./.templates/mosquitto/.
  restart: unless-stopped
  environment:
   - TZ=Europe/Prague
  ports:
   - "1883:1883"
  volumes:
   - ./volumes/mosquitto/config:/mosquitto/config
   - ./volumes/mosquitto/data:/mosquitto/data
   - ./volumes/mosquitto/log:/mosquitto/log
   - ./volumes/mosquitto/pwfile:/mosquitto/pwfile

 tasmoadmin:
  container_name: tasmoadmin
  image: raymondmm/tasmoadmin
  restart: unless-stopped
  ports:
   - "8088:80"
  volumes:
   - ./volumes/tasmoadmin/data:/data

 homebridge:
  container_name: homebridge
  image: oznu/homebridge:latest
  restart: unless-stopped
  environment:
   - TZ=Europe/Prague
   - PGID=1000
   - PUID=1000
   - HOMEBRIDGE_CONFIG_UI=1
   - HOMEBRIDGE_CONFIG_UI_PORT=8581
  volumes:
   - ./volumes/homebridge:/homebridge
  network_mode: host

 dozzle:
  container_name: dozzle
  image: amir20/dozzle:latest
  restart: unless-stopped
  ports:
   - "9087:8080"
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock

 homer:
  image: b4bz/homer:latest
  container_name: homer
  environment:
   - UID=1000
   - GID=1000
  volumes:
   - ./volumes/homer/assets:/www/assets
  ports:
   - "8881:8080"
  restart: unless-stopped

networks:
 default:
  driver: bridge
  ipam:
   driver: default
   config:
    - subnet: "10.77.60.0/24"

 nextcloud:
  driver: bridge
  internal: true
  ipam:
   driver: default
   config:
    - subnet: "10.77.76.0/24"

Určitě si všimnete, že proti standardnímu řešení je u některých sekcí přidaný i tzv. healthcheck, který navíc testuje i dostupnost dané služby (je následně vidět třeba v portaineru).

Pokud používáte i Node-RED, je potřeba ověřit, že soubor Dockerfile v cestě ~/IOTstack/services/nodered/ odpovídá novému dle master. Vypsání obsahu provedete příkazem:

cat ~/IOTstack/services/nodered/Dockerfile

Následně srovnejte s mým, pokud neodpovídá, tak nahraďte jeho obsah mým:

FROM nodered/node-red:latest-14 
USER root RUN apk update && apk add --no-cache eudev-dev mosquitto-clients bind-tools tcpdump tree 
USER node-red 
RUN npm install \
# node-red-node-pi-gpiod \
# node-red-dashboard \
# node-red-contrib-influxdb \
 node-red-contrib-boolean-logic \
# node-red-node-rbe \
# node-red-configurable-ping \
# node-red-node-email

Po uložení je potřeba provést ještě BUILD nodered, aby se tento sestavil znovu, dle výše uvedeného souboru.


Opětovně chci zde pod čarou poděkovat Phillovi (Paraphraser), který je pro mne opravdu nekonečnou studnicí informací, podpory, návodů a postřehů, na základě kterých píši i tyto články a návody.

$ s myšlenky na „$ s“
 1. co s tím? díky 😀
  pi@raspberrypi:~/IOTstack $ git checkout master
  error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
  .templates/deconz/build.sh
  Please commit your changes or stash them before you switch branches.
  Aborting

Zanechat komentář